PRIVACYVERKLARING HULSHOF MAKELAARS

 

INTRODUCTIE

Dit is de privacyverklaring van Hulshof Makelaars een besloten vennootschap, gevestigd en kantoorhoudende te (2595 ET) Den Haag aan het Emmapark 4, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 27128271 (“Hulshof Makelaars”). Hulshof Makelaars is sinds 15-01-1990 actief in de vastgoedmarkt, variërend van winkels, kantoren, bedrijfspanden alsmede appartementen en al het overige wat met onroerend goed te maken heeft.

Met deze privacyverklaring leggen wij uit op welke wijze wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij vinden het van groot belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens neemt Hulshof Makelaars de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de daaruit voortvloeiende wet- en regelgeving in acht.

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op verwerkingen van alle online en offline soorten persoonsgegevens die Hulshof Makelaars ontvangt betreffende:

 • (potentiële) klanten, opdrachtgevers, opdrachtnemers, leveranciers en andere relaties van Hulshof Makelaars;
 • huurders en verhuurders van de locaties;
 • bezoekers van de website van Hulshof Makelaars (https://www.hulshof.nl);
 • ontvangers van informatie van Hulshof Makelaars;
 • alle andere personen die contact hebben met Hulshof Makelaars, met uitzondering van werknemers die een arbeidsovereenkomst hebben met Hulshof Makelaars.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WIJ VERWERKEN?

Hulshof Makelaars kan de onderstaande persoonsgegevens verwerken, waarbij zij de verwerking altijd baseert op een wettelijke grondslag uit de AVG.

Persoonsgegevens die door uzelf zijn verstrekt:

 • contactgegevens (naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer(s);
 • identiteitsgegevens;
 • betalingsgegevens (bankrekeningnummer);

Persoonsgegevens die zijn verkregen via communicatiemiddelen, zoals de website, klantenportaal en e-mails:

 • contactgegevens (zoals hierboven beschreven);
 • uw surfgedrag op de website, zoals:
 • welke gegevens/webpagina’s u van ons heeft bekeken;
 • de wijze waarop u door de website navigeert;
 • de data en tijdstippen van het bezoek aan de website;
 • het internetadres van de website waarmee wordt doorgelinkt;
 • de geolocatie;
 • de gegevens die aan Hulshof Makelaars worden verstuurd;
 • de gegevens die van de website worden gedownload.

Persoonsgegevens die zijn verkregen uit andere bronnen of via derden:

 • gegevens van huurders die door verhuurders worden verstrekt;
 • gegevens die via openbare bronnen beschikbaar zijn, zoals maar niet uitsluitend social media;
 • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.

 

WAAROM GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Hulshof Makelaars verwerkt uw persoonsgegevens voor de onderstaande doelen:

 • om uitvoering te kunnen geven aan de overeenkomst met u;
 • om uw identiteit te verifiëren;
 • om aan de wettelijke verplichtingen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”) te kunnen voldoen;
 • om u op de hoogte te brengen van producten en diensten van Hulshof Makelaars;
 • om de website en klantenportaal en daarmee verband houdende technologieën te beheren, beveiligen, aan te passen en te verbeteren.

 

OP DEZE GRONDEN GEBRUIKEN WIJ UW GEGEVENS

Hulshof Makelaars stelt het doel en de middelen vast voor het verwerken van persoonsgegevens. Daarmee is Hulshof Makelaars verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Voor het verwerken van persoonsgegevens is een wettelijke grondslag nodig. Wij verwerken uw persoonsgegevens op de basis van de volgende grondslagen:

 • u heeft aan Hulshof Makelaars toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek voorafgaand aan de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Hulshof Makelaars rust;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Hulshof Makelaars is opgedragen;
 • de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van Hulshof Makelaars of van een derde, tenzij de belangen of rechten van de betrokkene zwaarder wegen dan het gerechtvaardigde belang van Hulshof Makelaars of de derde.

Hulshof Makelaars kan zich op de volgende gerechtvaardigde belangen beroepen:

 • het bevorderen van het IT-beheer;
 • de diensten en de inhoud van onze website of klantenportaal te analyseren en te verbeteren;
 • onze diensten te onderzoeken en te analyseren;
 • diensten leveren, verbeteren, aanpassen en ondersteunen;
 • beveiliging verbeteren;
 • het voorkomen en tegengaan van fraude, niet-geautoriseerd gebruik, en schendingen van onze voorwaarden en beleidsregels of andere schadelijke of illegale activiteit.

 

GEBRUIK VAN BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als dit nodig is om uw identiteit te controleren in het kader van de Wwft. Voor de verwerking van Bijzondere Persoonsgegevens baseert Hulshof Makelaars zich op de grondslagen zoals omschreven in artikel 9 lid 2 sub g AVG en artikel 25 sub a Uitvoeringswet AVG.

 

DELEN MET DERDEN

Hulshof Makelaars kan derde partijen inschakelen die in opdracht van Hulshof Makelaars als verwerker persoonsgegevens verwerken. Dit kunnen zijn:

 • (overheids-)organisaties;
 • opdrachtnemers/leveranciers, waaronder maar niet uitsluitend leveranciers van IT-diensten.

Hulshof Makelaars blijft in bovengenoemde situaties verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Hulshof Makelaars sluit met deze organisaties verwerkersovereenkomsten. Hulshof Makelaars kan tevens samenwerkingsverbanden aangaan met derde partijen die zelf medeverantwoordelijke zijn. In die gevallen sluit Hulshof Makelaars met deze derde partijen een overeenkomst tussen gegevensverantwoordelijken.

Hulshof Makelaars kan door een fusie, overname of verkoop van (een deel van) haar onderneming uw persoonsgegevens delen met de partij(en) betrokken bij deze fusie, overname of verkoop. Uiteraard zullen wij u hierover informeren via e-mail en/of een duidelijk zichtbare mededeling op onze website en u informeren over uw rechten hieromtrent.

Hulshof Makelaars verkoopt, met uitzondering van het delen van uw persoonsgegevens met derden zoals in dit hoofdstuk is bepaald, uw persoonsgegevens niet aan derden.

  

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Hulshof Makelaars neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hulshof Makelaars) tussen zit.

 

BEVEILIGING

Hulshof Makelaars treft doorlopend en structureel maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Hulshof Makelaars neemt fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Hulshof Makelaars heeft onder meer de volgende maatregelen genomen:

 • alleen personen die daartoe geautoriseerd zijn hebben toegang tot de persoonsgegevens, waarbij geldt dat zo min mogelijk personen toegang tot de persoonsgegevens hebben;
 • alle medewerkers van Hulshof Makelaars (ongeacht de vorm van hun dienstverband) hebben een geheimhoudingsplicht ondertekend, waarbij zij zich verplichten om volledige vertrouwelijkheid in acht te nemen over alle informatie met een vertrouwelijk karakter of waarvan zij het vertrouwelijke karakter dienen te begrijpen, persoonsgegevens hieronder begrepen;
 • elektronische verzending van persoonsgegevens vindt altijd versleuteld en via een beveiligde verbinding plaats;
 • de website is beveiligd via https;
 • Hulshof Makelaars sluit verwerkersovereenkomsten en/of overeenkomsten met medeverantwoordelijken als persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

In het verlengde van de bovengenoemde beginselen zorgt Hulshof Makelaars ervoor dat al haar gebruikersinstellingen, programma’s en diensten vanaf het begin van de ontwikkeling zodanig worden ingericht dat uw privacybescherming maximaal is. Waar mogelijk neemt Hulshof Makelaars doorlopend privacyverhogende (beveiligings)maatregelen.

 

BEWAARTERMIJNEN

Hulshof Makelaars bewaart persoonsgegevens nooit langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Hulshof Makelaars bewaart uw Persoonsgegevens zo lang als wij dat nodig achten om u zorg en overige diensten te kunnen verlenen, u in staat te stellen om de website te gebruiken, toepasselijke wetgeving na te leven, geschillen met partijen op te lossen en anderszins voor zover dat nodig is om ons in staat te stellen onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren.

Hulshof Makelaars bewaart uw Persoonsgegevens in ieder geval voor de periode dat u een overeenkomst met Hulshof Makelaars heeft. Voor sommige Persoonsgegevens gelden wettelijke bewaartermijnen. Hulshof Makelaars neemt deze wettelijke bewaartermijnen volledig in acht.

Voor de kopie van het gecontroleerde identiteitsdocument dat wordt bewaard op grond van art 33 lid 1 sub a onder 1 Wwft als bewijs van de identificatieverplichting geldt een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn opgenomen, of zoveel langer redelijkerwijs nodig is.

 

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan.

 

MINDERJARIGEN

Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

 

UW RECHTEN

Als er persoonsgegevens van u worden verwerkt, dan heeft u een aantal rechten, die hieronder uiteen worden gezet. U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek schriftelijk in te dienen en te richten aan Hulshof Makelaars of door een e-mail te sturen aan info@hulshof.nl. Hulshof Makelaars is verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoek kan worden voldaan.

Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders vermeld zal Hulshof Makelaars zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand op uw verzoek inhoudelijk reageren. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld (en dus zal per e-mail worden gereageerd), tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengt Hulshof Makelaars u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

 • Inzage en/of wijzigen persoonsgegevens

U kunt ons op elk gewenst moment verzoeken aan te geven welke (categorieën van) persoonsgegevens Hulshof Makelaars van u verwerkt, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de persoonsgegevens komen en welke bewaartermijnen worden gehanteerd. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat Hulshof Makelaars verkeerde persoonsgegevens van u heeft verwerkt en/of verstrekt aan derden, dan zal Hulshof Makelaars dit rectificeren. Indien Hulshof Makelaars uw persoonsgegevens heeft gewijzigd stelt Hulshof Makelaars u hiervan op de hoogte.

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken

Indien u het niet eens bent met de inhoud van de persoonsgegevens die Hulshof Makelaars van u bewaart, kunt u een verzoek indienen om tijdelijk de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

 • Intrekken van toestemming

U kunt daarnaast uw verleende toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken op elk moment intrekken. Na ontvangst van uw brief of e-mail zal Hulshof Makelaars de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend direct staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

 • Recht om persoonsgegevens over te dragen

U kunt de persoonsgegevens die Hulshof Makelaars van u bewaart, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm opvragen. Na ontvangst van de persoonsgegevens staat het u vrij om deze informatie over te dragen aan derden.

 • Recht om vergeten te worden

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van de diensten van Hulshof Makelaars, kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonsgegevens.

 • Recht van bezwaar

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die door Hulshof Makelaars wordt gebaseerd op de grondslagen ‘gerechtvaardigd belang van Hulshof Makelaars of van een derde’ en ‘vervulling van een taak van algemeen belang’. Indien Hulshof Makelaars zich op deze grondslagen baseert maakt Hulshof Makelaars een belangenafweging ten aanzien van uw privacy. Het recht van bezwaar geeft u de mogelijkheid van Hulshof Makelaars te verlangen dat de belangenafweging nogmaals wordt gemaakt.

 • Recht om een klacht in te dienen / juridische procedure te starten

Als u het niet eens bent met het gebruik van uw persoonsgegevens door Hulshof Makelaars, kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een juridische procedure starten.

 

VRAGEN / KLACHTEN / OPMERKINGEN / VERMOEDEN VAN DATALEK / PRIVACY OFFICER

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over de bescherming van uw persoons-gegevens door Hulshof Makelaars of u vermoedt dat sprake is van een Datalek, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Onze contactgegevens zijn:

Hulshof Makelaars B.V.

Emmapark 4 / 2595 ET Den Haag

Postbus 93266 / 2509 AG Den Haag

e-mail: info@hulshof.nl

 

WIJZIGINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Hulshof Makelaars behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen. Als er wezenlijke wijzigingen zijn in deze privacyverklaring of in de manier waarop Hulshof Makelaars uw persoonsgegevens verwerkt, stellen we u hiervan op de hoogte via e-mail en/of een duidelijk zichtbare mededeling op onze website.

Geen van de bepalingen uit deze privacyverklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Hulshof Makelaars en u als betrokkene. Op de bepalingen uit deze privacyverklaring en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Deze privacyverklaring is laatstelijk gewijzigd op en geldt vanaf 20 september 2022.